Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

แบ่งปัน
15 ธันวาคม 2560

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Networks) ครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ
วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560  ณ ห้องเชียงแสนโรงแรมคุ้มขันโตก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทํางการดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการ
ดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) คือ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดการห้องสมุด ซึ่งการจัดห้องสมุดนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการพัฒนาและใช้เป็นสื่อสร้างเสริมวัฒนธรรม
และสังคมแห่งการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งที่ใช้งบประมาณน้อยแต่มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้วิทยาทาน / ความรู้และการสร้างกุศลสำหรับผู้เป็นหนังสือมีชีวิต (Living Book) และสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่าน โดยมีกระบวนการในการด าเนินงานการพัฒนาหนังสือมีชีวิต และการให้บริการคล้ายห้องสมุดปกติทั่วไป

ที่มา : http://www.humanlibrary.cmru.ac.th/

LPI GROUP ได้ไปเข้าร่วมงานครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตรกรรมใหม่