Menu
กลุ่มคลังสินค้า / โรงงาน

Micro Rack (GPS)

แบ่งปัน


Micro Rack (GPS)

Micro Rack เป็นชั้นวางของอเนกประสงค์ ที่สามารถนำไปใช้จัดเก็บทั่วไปในคลังสินค้า, ร้านค้าอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, คลังเก็บอะไหล่ของศูนย์บริการ ฯลฯ แผ่นชั้นวางสามารถรับน้ำหนักได้ 100-200 กก./ระดับชั้น สามารถปรับระดับแผ่นชั้นให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้าที่จัดเก็บได้ด้วยระบบคลิปเกี่ยวรับแผ่นชั้น โครงสร้างระบบ knock-down ง่ายต่อการประกอบติดตั้ง หรือรื้อย้าย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Small Parts Stand (BA)
Small Parts Stand (BA)
Micro Racking (GPS) Support Mezzanine Floor
Micro Racking (GPS) Support Mezzanine Floor
Carton Flow Racking System
Carton Flow Racking System
VNA Racking System
VNA Racking System