02-003-1899
Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม LPI - CSR

แบ่งปัน
28 กันยายน 2561
โครงการ CSR - LPI Group
วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ วัดคลองชวดลากข้าว

ท่านผู้บริหารและพนักงาน LPI Group ทั้งส่วนของสำนักงาน และโรงงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมฟังโอวาทธรรม โดยพระผู้ใหญ่ของวัด ทำบุญถวายสังฆทาน
และทำความสะอาดภายในบริเวณวัด ได้แก่ ศาลา 28 พระอรหันต์, พระอุโบสถ์, ที่พักริมกุฎิพระ, บริเวณท่าริมนํ้า และห้องสุขาของวัด

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน LPI ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ
3. เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
4. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ