02-720-0444
Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมน้อมถวายความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แบ่งปัน
10 พฤษภาคม 2562
LPI Group ร่วมน้อมถวายความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 27 เมษายน 2562  ณ สำนักงานใหญ่ อ่อนนุช

บริษัท แอลพีไอ กรุ๊ป ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัด โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พร้อมผ้าประดับ

บัดนี้ กิจกรรมการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จรุร่วงไปด้วยความเรียบร้อยดี  โดยการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์
พร้อมผ้าประดับนี้จะคงไว้จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓