02-720-0444
Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มสธ

แบ่งปัน
29 กรกฎาคม 2559
LPI GROUP โดย บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด ให้การสนับสนุนวิทยากรหลักสูตรการพิมพ์ แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ