02-720-0444
Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

LPI Group ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

แบ่งปัน
25 ธันวาคม 2561
LPI Group ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
วันที่ 16 ธันวาคม 2561  ณ วัดเทพพนาราม (วัดซอย ๗) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ท่านผู้บริหารและพนักงาน LPI Group ทั้งส่วนของสำนักงาน และโรงงาน ได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน LPI Groupได้มีส่วนร่วมกันทำกิจกรรม
2. เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ
3. เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
4. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ