02-003-1899
Menu
คุรุภัณฑ์ / อุปกรณ์ห้องสมุด

ตู้ฝากของ (LK)

แบ่งปัน


ตู้ฝากของ  (LK)
  • ใช้สำหรับฝากสัมภาระก่อนเข้าห้องสมุด
  • แต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องเท่าๆ กัน ตู้ละ 24 ช่อง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นวางของเอนกประสงค์
ชั้นวางของเอนกประสงค์
กล่องใส่วารสาร
กล่องใส่วารสาร
ห้องสมุดขนาด 50-80 ตรม.
ห้องสมุดขนาด 50-80 ตรม.
ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน (BSS-W)
ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน (BSS-W)