02-720-0444
Menu
ประตูควบคุมทางเข้าออก

ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-100)

แบ่งปัน


ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก  (TSS-100)
  • เป็นประตูควบคุมทางเ้ข้า-ออกแบบก้านผลัก
  • สามารถเชื่อมต่อกับ Access Control ชนิดอื่นๆ ได้ หรือใช้ระบบ Sensor
  • ก้านผลักจะเปิดให้เองโดยอัตโมมัติ ไม่ต้องใช้มือผลัก
  • ตัวเลขแสดงจำนวนเป็นระบบดิจิตอล
  • เข้า-ออกได้ทางเดียว
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
บันไดหยิบของ (KS)
บันไดหยิบของ (KS)
ห้องสมุดขนาด 50-80 ตรม.
ห้องสมุดขนาด 50-80 ตรม.
เหล็กโชว์เอนกประสงค์
เหล็กโชว์เอนกประสงค์
ชั้นวารสารฝาข้างไม้ (MS-W)
ชั้นวารสารฝาข้างไม้ (MS-W)