02-720-0444
Menu
ประตูควบคุมทางเข้าออก

ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-300)

แบ่งปัน


ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก  (TSS-300)
  • เป็นประตูควบคุมทางเ้ข้า-ออกแบบก้านผลัก
  • สามารถเชื่อมต่อกับ Access Control ชนิดอื่นๆ ได้ หรือใช้ระบบ Sensor
  • ก้านผลักจะเปิดให้เองโดยอัตโมมัติ ไม่ต้องใช้มือผลัก
  • ตัวเลขแสดงจำนวนเป็นระบบดิจิตอล
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS)
เคาน์เตอร์สำหรับ ยืม-คืนหนังสือ (CTN)
เคาน์เตอร์สำหรับ ยืม-คืนหนังสือ (CTN)
ตู้ฝากของ (LK)
ตู้ฝากของ (LK)
ชั้นรางเลื่อนเก็บหนังสือ (PKL)
ชั้นรางเลื่อนเก็บหนังสือ (PKL)