02-003-1899
Menu
Career
SHARE
เจ้าหน้าที่พัฒนาการขาย
Number
:
3 position
Description
:
หาลูกค้ารายใหม่ซึ่งต้องใช้ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า, วางแผนการขายและกำหนดกลยุทธ์ในการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย, ดูแลรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุยอดขายที่กำหนดไว้, ติดตามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
Location
:
บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ จำกัด
Qualification
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี (สาขาโลจิสติก) หรือสาขาอื่นๆ (ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่)
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • สามารถออกติดตามหาลูกค้าต่างจังหวัดได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถทำงานเป็นทีม
เจ้าหน้าที่พัฒนาการขาย
Number
:
3 position
Description
:
หาลูกค้ารายใหม่ซึ่งต้องใช้ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า, วางแผนการขายและกำหนดกลยุทธ์ในการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย, ดูแลรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุยอดขายที่กำหนดไว้, ติดตามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
Location
:
บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ จำกัด
Qualification
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี (สาขาโลจิสติก) หรือสาขาอื่นๆ (ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่)
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • สามารถออกติดตามหาลูกค้าต่างจังหวัดได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถทำงานเป็นทีม