02-003-1899
Menu
สำนักงาน-โรงพยาบาล

ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร

ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสารประหยัดพื้นที่ ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้มากกว่า 50% มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเหมาะสมกับการใช้งาน และมีระบบพวงมาลัยช่วยผ่อนแรงในการเลื่อนเก็บเอกสาร

ตู้และรถเข็นเก็บแบบ

ตู้เก็บแบบแปลน หรือแผนที่ (แบบแนวตั้ง) เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดเก็บเอกสารขนาดใหญ่ และช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บแบบแนวนอน

ชั้นเก็บเวชระเบียน

เอกสารทางการแพทย์ที่ใช้บันทึกรวบรวมประวัติของผู้ป่วยนั้นมีหลากหลาย เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดเก็บและง่ายต่อการค้นหา จึงจำเป็นต้องมีชั้นจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน

ชั้นเก็บเวชภัณฑ์ยา

ชั้นวางยาสำหรับห้องจ่ายยาของโรงพยาบาล ใช้ในการจัดจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ให้กับผู้ป่วย และ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บยาสำหรับผู้ป่วยในแต่ละวอร์ดของโรงพยาบาล

ตัวอย่างผลงาน