02-003-1899
Menu

ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร

ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน
ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน
ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ตู้เก็บแบบ
ตู้เก็บแบบ
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT)
ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-W)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-W)
ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
รถเข็นเก็บแบบ
รถเข็นเก็บแบบ
รถเข็นวางยา
รถเข็นวางยา
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-P)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-P)
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-P)
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-P)