02-003-1899
Menu
คลังสินค้าอัตโนมัติ
คลังสินค้าอัตโนมัติ Automated Warehouse
 

          คลังสินค้า (Warehouse) หมายถึง อาคารพาณิชย์ หรือสถานที่ใช้สำหรับเก็บสินค้าจำนวนมากเพื่อรอการขนส่ง และรวมถึงสถานที่สำหรับกระจายสินค้า หรือวัตถุดิบต่างๆ เช่น วัสดุบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบต่างๆ หรือสินค้าสำเร็จรูปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม มีระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อระบุตัวสินค้า เพื่อจำแนกหมวดหมู่ และเพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าเท่าใด รับเข้าและส่งออกปริมาณเท่าใดในแต่ละช่วงเวลา การเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า และทำหน้าที่จัดการสินค้าก่อนส่งมอบตามคำสั่งซื้อ จึงต้องมีขั้นตอนย่อยประกอบด้วย การรับสินค้าเข้า การจัดเก็บสินค้า การจัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ (Order Picking) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา และกำลังคนในการจัดการมากที่สุด สำหรับผู้ประกอบการเองก็ไม่สามารถหาวิธีการที่ดีในการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวได้ จึงได้เกิดแนวคิดในการจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในระบบของการผลิตสินค้าที่ส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าที่ดี รวมถึงการใช้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          อย่างไรก็ตามคลังสินค้าก็เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูง และยังเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงอีกด้วย จึงต้องมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับการก่อสร้างคลังสินค้าให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าและผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี เช่น การให้บริการออกแบบคลังสินค้าในรูปแบบ คลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) ที่มีการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ หรือการก่อสร้างคลังสินค้าด้วยนวัตกรรมระบบโครงสร้างแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

          ปัจจุบันคลังสินค้าได้มีการพัฒนาระบบการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล ทั้งทางด้านประหยัดพลังงานและการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด จึงได้มีการพัฒนาต่อยอดไปถึงคลังสินค้าในยุค 4.0 คือ การนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) หมายถึง คลังสินค้าที่มีกระบวนการวางแผน การปฏิบัติ และควบคุมการเคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติอย่างครบวงจร รวมถึงการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

          คุณลักษณะของการคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse)
          1. ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยให้การจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
          2. จัดเก็บสินค้าได้จำนวนมากขึ้น
          3. ช่วยให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงขึ้น
          4. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
          5. เทคโนโลยีและอุปกรณ์สิ่งอำนวยการที่มีคุณภาพสูง
          6. มีระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร
 


ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS)

          LPI GROUP ได้บุกเบิกสร้างระบบคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ด้วยการประสานเทคโนโลยีและความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต Stacker Crane ชั้นนำจากต่างประเทศ ซึ่งเราภาคภูมิใจที่ได้ให้บริการกับลูกค้าของเรา ในการสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติที่มีปริมาณการจัดเก็บสูงถึง 10,000-18,000 พาเลท ได้แก่ คลังสินค้าบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด, คลังสินค้าบริษัท
ซันโยยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค, คลังสินค้าบริษัท บีเอสทีอี จ.ระยอง ซึ่งต่างก็เป็นบริษัทชั้นนำในระดับสากล
 


          นอกจากนี้ LPI GROUP ยังให้บริการผลิต Rack สำหรับงานโครงการ AS/RS โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น AS/RS Rack สำหรับระบบจัดเก็บ Unit Load หรือ Mini Load หรือ AS/RS Rack สูง
ซึ่งเราสามารถผลิต Rack ที่มีความสูงถึง 30 เมตร รวมถึงบริการติดตั้งที่หน้างานลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญโดยเฉพาะ