02-003-1899
Menu
ติดต่อเรา
สำนักงานใหญ่
บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
191/9-11 ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. (662) 003-1899  แฟกซ์. (662) 007-5189

 
 

โรงงาน แอลพีไอ (บางพลี)
135 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 4 ต.บางเสาธง 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.  (662) 315-1914-5
แฟกซ์.  (662) 315-1208

โรงงาน แอลพีไอ (บางปลา)
80/3 ซอยบางปลา 77 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.  (662) 315-4135-6
แฟกซ์.  (662) 315-4137
INFORMATION
Office Map Factory Map Google Map