02-720-0444
Menu
ติดต่อเรา
สำนักงานใหญ่
463/1 ถนนอ่อนนุช (ปากซอยอ่อนนุช 63) แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 
กลุ่ม 1 : Business Unit OEM / Mfg.
บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด  
โทร.  (662) 315-1207, 315-1914-5
แฟกซ์.  (662) 315-1208
อีเมล  marketing@lpi.co.th

บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
โทร.  (662) 7200-444
แฟกซ์.  (662) 7200-100, 7200-300
อีเมล  marketing@lpi.co.th

กลุ่ม 2 : Sales and Export Admins
บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด 
โทร.  (662) 7200-444
แฟกซ์.  (662) 7200-100, 7200-300
อีเมล  marketing@lpi.co.th

บริษัท แอลพีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด   
โทร.  (662) 7200-007, 7200-101
แฟกซ์.  (662) 7200-191
อีเมล  export@lpi.co.th

บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด 
โทร.  +63 (2) 7312935
แฟกซ์.  +63 (2) 4116550
อีเมล  harryrackrangelpi@gmail.com
เว็บไซต์  www.lpirack.com.ph
 
กลุ่ม 3 : After Sales and Service
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โลจิสติกส์ จำกัด 
โทร.  (662) 705-0482
แฟกซ์.  (662) 705-0483
อีเมล  elc@lpi.co.th

บริษัท วิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด 
โทร.  (662) 7200-444
แฟกซ์.  (662) 7200-100, 7200-300


กลุ่ม 4 : System Integration and Automation Consultant
บริษัท แอลพีไอ วิชั่น โลจิสติกส์ จำกัด 
โทร.  (662) 7200-444
แฟกซ์.  (662) 7200-100, 7200-300

กลุ่ม 5 : ASEAN Regional Commercial Development
บริษัท อาคันตุกะเทรด จำกัด 
โทร.  (662) 315-4135
แฟกซ์.  (662) 315-4137

บริษัท เอเอสอาร์เอส คอนติกิ จำกัด 
โทร.  (662) 315-4135
แฟกซ์.  (662) 315-4137
 
กลุ่ม 6 : Factory Division  
แอลพีไอ โรงงาน (บางพลี)
135 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 4 ต.บางเสาธง 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.  (662) 315-1914-5
แฟกซ์.  (662) 315-1208
แอลพีไอ โรงงาน (บางปลา)
80/3 ซอยบางปลา 77 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.  (662) 315-4135-6
แฟกซ์.  (662) 315-4137
INFORMATION
ชื่อ *
โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
ความคิดเห็น *
Office Map Factory Map Google Map